Svrha Zaklade

  • poštivanje i promicanje kršćanskih načela i vrijednosti pružanjem duhovne i materijalne pomoći fizičkim osobama kojima je potrebna pomoć, kao što su nemoćna, bolesna, siromašna djeca i odrasle osobe, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, dob, nacionalno ili socijalno podrijetlo, a u duhu milosrdnog Isusa
  • poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
  • podupiranje fizičkih i pravnih osoba koje rade na promicanju kršćanskih načela i vrijednosti te duhovno i materijalno pomažu potrebitima
  • stvaranje uvjeta za promicanje kršćanskih načela i vrijednosti u duhu milosrdnog Isusa na razini obitelji i pojedinaca